GAPKI Secretariat

GAPKI Sekretariat

GAPKI PUSAT
Rukan Sudirman Park, Blok B 18
Jl. KH Mas Mansyur Kav 35, Jakarta 10220
Phone: +62-21-57943871 | Fax: +62-21-57943872
Email: gapki@gapki.or.id / gapkipusat@yahoo.com

About GAPKI